PRODUKTY:

BOZP:

Činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (podle Zákoníku práce v platném znění):

 • Zpracování stanovené dokumentace
 • Provádění pravidelných preventivních bezpečnostních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad
 • Provádění vstupních a periodických školení
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP
 • Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání
 • Součinnost při kontrole státního odborného dozoru

PO:

Činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně (podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů):

 • Zpracování stanovené dokumentace
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem a návrhem
 • na odstranění zjištěných závad
 • Provádění vstupních a periodických školení
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v rámci projektu
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO
 • Asistence při krizových situacích ( požár, havarijní stavy, …)

Koordinátor BOZP:

Služby koordinátora BOZP (ve smyslu zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

 • Vytvoření povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu
 • Provádění kontrol pracoviště – stavby, o dodržování pravidel BOZP
 • Navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků
 • Informování investora o závadách BOZP na stavbě
 • Účast při kontrolních dnech stavby
 • Provádění kontrol platné dokumentace BOZP subdodavatelů
 • Spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování „Záznamu o úrazu“

Technický dozor stavebníka TDS:

Výkon technického dozoru stavebníka dle platných právních předpisů a odborných doporučujících dokumentů včetně norem

 • průběžná kontrola řádného provádění díla
 • kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrola postupu prací dle smluvního časového harmonogramu stavby
 • zajišťování spolupráce účastníků stavby a stavbou dotčených subjektů
 • kontrola vad a nedodělků

Školení:

 • Školení lešenářů
 • Školení vazačů
 • Školení práce ve výškách (polohovací systém)
 • Školení práce ve výškách (zádržný systém)
 • Školení řidičů vozidel do 3,5t